Over De Bron

Inloophuis De Bron van stichting diaconaal centrum De Bron is gevestigd op Lobeliusstraat 71, 1504 EJ Zaandam.

Contactgegevens:
De coördinator: tel.nr. 06 – 1031 9163, of mailen naar
Het bestuur mailen naar

Doelstelling
De ambitie van de stichting Diaconaal Centrum (DC) De Bron is om vanuit de christelijke traditie en inspiratie invulling te geven aan de opdracht van dienstbaarheid, gastvrijheid en naastenliefde.
Naast het runnen van een inloophuis met tal van activiteiten ontplooit zij ook nieuwe activiteiten waaraan op dat moment in de wijk Poelenburg behoefte is.
De stichting is een gezamenlijk initiatief van de protestantse en katholieke en doopsgezinde kerkgemeenschappen in de Zaanstreek. Ook fondsen investeren in onze projecten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Onze missie is om vanuit onze christelijke inspiratie het volgende uit te dragen:
– Naastenliefde, gastvrijheid en zingeving
– Dienstbaarheid en bescheidenheid
– Optimisme, aandacht en vertrouwen

Onze visie is in het kader van deze missie mensen in De Bron een veilige plek te bieden voor ontmoeting en verbinding. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door de presentiebenadering en dialoog gesprekken. De grondlegger van de presentiebenadering is de theoloog en filosoof Professor Andries Baart. Het doet ieder  mens goed om gehoord te worden. Alleen al het feit dat er geluisterd wordt, en dat er aandacht is, maakt dat het leven voor mensen lichter lijkt. http://www.andriesbaart.nl/presentie/
Soms komen problemen naar boven, vaak leren we van elkaar. Soms zijn problemen niet op te lossen, maar is een luisterend oor al genoeg.
We vinden het ook belangrijk dat we regelmatig met onze vrijwilligers kijken of we in de praktijk in overeenstemming zijn met deze doelstelling.

Veel voorzieningen in de wijk zijn er op gericht mensen zelf redzaam te laten zijn. Een voorziening als de Bron, waar niet wordt geregistreerd en waar bewoners van verschillende achtergronden welkom zijn, wordt de tijd genomen om een persoonlijke relatie met mensen aan te gaan.

Deze werkwijze zie je terug in het aanbod van sociaalmaatschappelijke en zingevingsactiviteiten.
We zetten ons in voor mensen die kortdurend of voor langere tijd ondersteuning kunnen gebruiken bij o.a. taalverwerving, emancipatie- en opvoedingsthema’s, hulpverlening bij armoede en participatie in de samenleving. Zo ontwikkelt De Bron zich van inloophuis richting activeringscentrum.
Ook organiseren wij maaltijden met een thema en allerlei gespreksgroepen waarbij zingeving aan het bestaan en rol in de samenleving centraal staan.
https://debronzaanstreek.nl/jaarverslag-en-beleidsplan/

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting De Bron wordt gevormd door:
– Mw. Alida Joachim-Ruis (voorzitter)
– Dhr. Paul Groenewegen (secretaris)
– Dhr. Koos Prins (penningmeester)
– Mw. Mildred Schuitemaker (lid)
– Mw. Jacqueline Ootjers (lid)

De coördinator in De Bron
De hoofdtaak van de coördinator is het coördineren en begeleiden van alle activiteiten in De Bron. Naast het runnen van ons huis met tal van activiteiten ontplooit hij/zij ook nieuwe activiteiten, waaraan op dat moment in de wijk Poelenburg behoefte is. Deze signalerende, open houding is de kracht van De Bron.

Naast het coördineren en realiseren van de projecten die een antwoord geven op behoeften en vragen uit de wijk, is het opbouwen en onderhouden van een netwerk met lokale instanties en sleutelfiguren in de wijk Poelenburg voor de coördinator ook een belangrijke taak.

Vrijwilligers
We hebben bij al onze activiteiten vaste vrijwilligers die de continuïteit veilig stellen. En mensen met ideeën zijn bij ons welkom om daarover te komen praten. Mogelijk past het bij onze doelstellingen en kunnen we samen die ideeën in De Bron realiseren.

Samenwerking
met Sociaal Wijkteam Zaanstad-Poelenburg https://swtzaanstad.nl/poelenburg/
De Bron werkt op een heel prettige wijze samen met het Sociaal Wijkteam (SWT) in Poelenburg. Samenwerking en doorverwijzing naar elkaar vinden wij belangrijk. Via het SWT komen er aanvragen voor praktische hulp binnen. Soms kunnen deze door charitatieve instellingen van protestants-christelijke of katholieke kerken in behandeling worden genomen. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid voor een persoonlijke gesprek waarbij levensvragen, het geloof, zin- en betekenisgeving aan de orde kunnen komen.
– met Gemeente Zaanstad
De Bron neemt samen met alle in de wijk opererende organisaties en instellingen deel aan het pact Actieprogramma Poelenburg en Peldersveld (APP) opgezet door de gemeente Zaanstad ter ontwikkeling van de wijk en haar bewoners. Actieplan_Poelenburg_en_Peldersveld
met Stichting Present die zich ook voor de wijkbewoners inzet en onderdak heeft gekregen in De Bron. https://stichtingpresent.nl/zaanstreek/

Daarnaast staan we open voor samenwerking met anderen die dezelfde doelstelling hebben als wij, en we kunnen hen ook ruimte bieden in De Bron.

 

Wilt U ons werk steunen, dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken op het banknummer van De Bron NL08 INGB 0007 4012 67 t.n.v. stichting diaconaal centrum De Bron. Wij zijn blij met iedere bijdrage.
RSIN 851718978     

De Bron kan niet alleen bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wij ontvangen financiële steun van onze participanten, de lokale kerkgenootschappen. En ook dankzij de financiële ondersteuning van de volgende fondsen kunnen we doen wat we doen: present zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving in Poelenburg!